LES KATA DU NIPPON KEMPO


Ceinture blanche KYU 6

Ceinture jaune à orange KYU 5

Ceinture orange à verte KYU 4

Ceinture verte à bleu KYU 3

Ceinture bleu à marron KYU 2

Ceinture marron à noire KYU 1

Ceinture noire 1D

Ceinture noire 2D

Ceinture noire 3D

Ceinture noire 4D

Ceinture noire 5D et plus
HAKUGEKI no KATA 博撃の形

KAGEKI HACHIMON no KATA 火撃之形

FUSEI no KATA 風勢

KURI no KATA 空理

KOSHIKI no KATA 己識

KOSHIKI no KATA 2 己識

HIROSHI KOKOROZASHI no KATA

KIHON no MAI 基本の舞

..... no KATA

Démonstration

FIN

Kata Mexique
KIHON no ICHI

KIHON no NI

KIHON no SAN

KOBO SEME no KATA

KOBO UKE-no-KATA

SANOU no KATA 1

SANOU no KATA 2

FIN